ร าค าน้ำมันลดลงแล้ว

วันที่ 1 กรกฏาค ม 2565 PTT Station ปรับร าค าขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด

ลง 0.60 บ าทต่อลิตร ยกเว้น โซฮอล์ E85 ปรับลง 0.40 บ าทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล

ร าค าคงเดิม มีผลวันที่ 2 กรกฎาค ม 2565 เวล า 05.00 น. เป็นต้นไป โดยร าค าขายปลีกจะเป็นดังนี้

เบนซิน = 51.96 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 44.55 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 43.44 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 44.28 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 37.14 บ าท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล = 31.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล B20 = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 46.36 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 50.04 บ าท/ลิตร

ด้าน บ างจาก แจ้งปรับร าค าขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บ าทต่อลิตร

ยกเว้น โซฮอล์ E85 ปรับลง 0.40 บ าทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล ร าค าคงเดิม

มีผลวันที่ 2 กรกฎาค ม 2565 เวล า 05.00 น. เป็นต้นไป โดยร าค าขายปลีกจะเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 = 44.55 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 43.44 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 44.28 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 37.14 บ าท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล S = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล B20 S = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 49.36 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ ร าค าขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ข้อมูล prachachat