รวม3 ทางออก คนผ่อนรถต่อไม่ไหว

3 ทางออกใช้ได้จริงสำหรับคนผ่อนรถต่อไม่ไหว

เชื่ อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเผชิญปัญหาผ่ อนรถไม่ไหวไม่สามารถนำเงิ น มาชำระได้ต ามกำหนดเวล า

จนกระทั่งกล า ยเป็นห นี้ค้างสะสมเวล าห ล า ยเดือน จวนเจียนจะถูกไฟแนนซ์ยึดรถคืนเต็มที

แบบนี้จะทำอ ย่ างไรได้บ้ าง วันนี้เร ามีคำตอบมาฝากกันหล า ยคนที่กำลังเผชิญปัญหาลักษณะนี้

อาจถูกเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์โน้มน้าวให้คืนรถกับบริษัทไฟแนนซ์ พูดง่ายๆ คือปล่อยให้โดนยึดนั่นแหละ

ซึ่งเป็นวิ ธีที่ไม่ควรทำอ ย่ างยิ่ง เนื่องจากเมื่อไฟแนนซ์ยึดรถคืนไปแล้ว ก็จะนำไปข า ย

หรือประมูลต่อในร าค าต่ำกว่าความเป็นจริงมาก

1เปลี่ยนสัญญาให้ผู้อื่นผ่อนต่อ

หากมูลค่ ารถยนต์ในขณะนั้นต่ำกว่ายอ ดห นี้ที่เหลืออยู่ คงไม่มีใครควักเ งิ นดาวน์มาจ่ายคุณอ ย่ างแน่นอน

วิ ธีนี้คงต้องยอมเฉือนเนื้อตัวเองด้วยการเปลี่ยนสัญญ าแบบฟรีๆ โดยให้ผู้ซื้ อต่อรับผิ ดชอบยอ ดห นี้ที่เหลือ

และที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะต้องเปลี่ยนชื่อในสัญญาเป็นผู้ซื้ อต่อด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเชิดรถหนีในภายหลัง

ซึ่งคุณเองก็จะต้องผ่ อ นต่อโดยไม่มีรถใช้ แถมยังเสี่ยงถูกข้อห า ยักยอ กท รั พ ย์ด้วย

เนื่องจากรถยังเป็นก ร ร มสิทธิ์ของไฟแนนซ์ ผู้ครอบครองไม่มีสิ ทธิ์นำไปข า ยหรือยกให้ผู้อื่นต่อ

2ขายดาวน์ต่อ

กรณีที่มูลค่ ารถยนต์ในขณะนั้นสูงกว่ายอ ดห นี้ที่เหลือ เราสามารถใช้วิ ธีข า ยดาวน์ต่อให้ผู้อื่นได้

วิ ธีนี้จะเป็นการข า ยต่อรถให้ผู้อื่น โดยผู้ซื้ อต่อจะต้องนำเ งิ นสดมาเป็นเ งิ นดาวน์ให้กับเ รา

จากนั้นจึงเปลี่ยนสั ญญาให้ผู้ซื้ อผ่ อ นชำระค่างวดส่วนที่เหลือต่อไป วิ ธีนี้จะทำให้เราได้เ งิ นติดมือ กลับมาบ้ าง

3รีไฟแนนซ์รถยนต์

การรีไฟแนนซ์รถเป็นอีกทางออ กหนึ่งในการยืดระยะเวลาผ่ อ น เพื่อให้ยอ ดผ่ อ นต่อเดือนน้อยลง

และหลีกเลี่ยงปัญ หามีประวัติเ สี ยกับเครดิตบูโร ซึ่งวิ ธีนี้ต้องทำใจกับดอ กเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการเ งิ น

แถมยังต้องเป็นห นี้ย าวนานขึ้นด้วย และหากคุณยังไม่สามารถจัดการปัญ หาทางการเ งิ นของคุณได้โดยเร็ว

ก็จะต้องเผชิญกับปัญหาเดิมๆ ที่จะต ามมาอีกในอนาคตเหล่านี้เป็นเพียงการแก้ปั ญหาที่ปล า ยเห ตุเท่านั้น

ต้นเหตุสำคัญที่สุด คือ การประเมินความสามารถในการผ่ อ นชำระตั้งแต่แรก อ ย่ าให้ความโลภเข้ามาบังต า

เพร าะในที่สุดก็จะกล า ยเป็นปัญหาต ามมาในอนาคต