เลือกกระถางต้นไม้ที่ถูกใจ

กระถางต้นไม้ที่ถูกใจ บอกพรสวรรค์ในตัวคุณ

กระถาง 1

เป็นคนชอบการพบปะสังสรรค์ พูดคุย พื้นฐานแล้วคุณเป็นคนใจดี ใจเย็น เต็มไปด้วยความเข้าใจ

ทำให้คุณเป็นหนึ่งคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลยล่ะและน้อยครั้งมาก

ที่คุณจะมีปัญ หากับใคร เพราะคุณมักใจเย็น และแก้ปัญ หาด้วยความเข้าใจ แต่หากเมื่อไหร่ที่มีปั ญหา

ขึ้นมาจริงๆแสดงว่าคนๆนั้นต้องเกินรับไหวแล้วการทำงานของคุณเป็นทีมเวิร์คได้ยอดเยี่ยม

มักเป็นตัวส ร้ างบรรย ากาศให้ครึกครื้นในกลุ่มๆ เพร าะการเป็นคนแบบนี้ ทำให้ใครๆ ก็อย ากเข้าใกล้กับคุณทั้งนั้นเล้ย

กระถาง 2

หากเทียบกับคนทั่วไปแล้ว คุณมีทักษะการเส พย์ การสร้ า งสรรค์งานศิลป์ที่โดดเด่นเลยล่ะ

คุณมักมองเห็นความสวยงามคุณค่าทางศิลปะจากสิ่งที่อาจดูธรรมดาๆ ไม่โดดเด่นนัก แต่ในสายต าคุณ

คุณมักมองทุกสิ่งด้วยใจของศิลปิน นี่แหล่ะนะคน ติ ส ท์ไม่ใช่แค่นั้น คุณยังมีหัวศิลป์

สร้ างสรรค์งานศิลป์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด

สิ่งที่คุณทำมักจะแฝงความเป็นศิลป์ที่ในบางครั้งอาจเข้าถึงได้ย าก และต่อให้คุณไม่ได้ทำงานอะไร

ที่เกี่ยวข้องกับศิลป์ๆโดยตรง สิ่งที่คุณทำในชีวิตประจำวันก็ยังมีความสวยงามแบบศิลป์ๆ โดยมิได้จงใจอยู่เลย

กระถาง 3

หากเทียบกับคนโดยทั่วไปแล้ว คุณมีทักษะการคิดวิเคร าะห์ การประเมินสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นได้อย่ างว่องไว

และโดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนที่มีตรรกะเหตุผลที่ดีเยี่ยม

ความเห็นของคุณจึงมักเป็นที่น่าเชื่ อถือจากคนอื่นๆในการคิดแก้ไขปัญ หานั้น คุณมักเริ่มที่การประเมินสถานการณ์

หาต้นเ หตุอย่ างมีเหตุมีผล ไม่จับต้นชนปล ายมั่วซั่วต้องคิดมาแล้วอย่ างดีจริงๆ คุณจึงเป็นอีกหนึ่งนักแก้ปัญ หาที่เยี่ยมยอด

และมักประสบความสำเร็จในการแข่งขันหรือโต้เถี ยง

กระถาง 4

คุณนั้นเป็นคนที่มีความคิดสร้ างสรรค์เด่นกว่าใครๆ ลึกๆ แล้วเป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหวเป็นคนเปิ ดเผ ย

ชอบคิด รักอิสระ ชอบจินตนาการเหมาะกับงานที่ข้องเกี่ยวกับด้านศิลปะ

หรืองานอื่นๆ ที่ได้ใช้ความคิดสร้ างสรรค์คุณไม่ชอบทำอะไรที่มีกรอบ หรือมีลิมิต เป็นแบบแผนนัก

และนั่นไม่ได้หมายความว่าทนทำไม่ได้ แต่จะรู้สึกไม่สนุกแต่หากเป็นงานที่ได้ออกไอเดีย

ใช้ความคิดได้อย่ างเต็มที่แล้วล่ะก็ คุณจะทุ่มเททำมันสุดตัว เรียกว่าพร้อมที่จะอดหลับอดนอนเลยล่ะ