วิธีสมั คร เร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

วิธีลงทะเบี ยน เร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ล่ าสุด

โดยเร าเที่ยวด้วยกันเฟส 4 สนับสนุนท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวล าของสายเที่ยวทั้งหล าย มาเช็ ควิธีลงทะเบียน “เร าเที่ยวด้วยกัน”

ล่ าสุด ผ่ านออนไลน์ง่าย ๆ กันเลย

ลงทะเบี ยนเร าเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ล่ าสุด ด้วย 7 วิธีนี้

ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเว็บไซต์ เร าเที่ยวด้วยกัน

โดยเบอร์ที่ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบี ยนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบีย นคนละครึ่ งเฟส 4 สำเร็จ

ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน แอพเป๋าตัง ซึ่งเป็นแอพหลักในการใช้จ่าย

ของห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเ งินส่วนประชาช น 60% ผ่ านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรฯ สำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม

ได้รับวอยเชอร์สำหรับเช็ กอินโรงแรม

จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงิ นเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

เช็ กอินเข้าพักตามวันที่กำหนด ในระหว่างเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร

ท่องเที่ยวเป็นร ายวันสำหรับใช้จ่ายในร้ านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้มีสิท ธิเข้าร่วมโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน

มีบัตรประจำตัวประชาช น

สัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเ บียน

เร าเที่ยวด้วยกัน เฟส4 เงื่อนไขที่ผู้ใช้สิ ทธิต้องรู้

มีบัตรประจำตัวประชาช นเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

ประชาช นจะได้รับสิ ทธิเมื่อลงทะเบี ยนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้ านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว

ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบี ยนบ้ านของผู้ใช้สิ ทธิ

ไทม์ไลน์เร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

วันที่ 27 มิ.ย.65 เปิ ดให้ประชาช นลงทะเบี ยน

วันที่ 1 ก.ค.65 เปิ ดให้ประชาช นจองโรงแรม

วันที่ 8 ก.ค.65 เริ่มเข้าพัก เปิ ดให้ลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.65

วันที่ 23 ต.ค.65 เปิ ดจองโรงแรมวันสุดท้ าย

วันที่ 31 ต.ค.65 วันสุดท้ ายของการเดินทางและสิ้ นสุดโครงการ

วันที่ 5 พ.ย.65 ลงทะเบี ยนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้ าย