เดือนนี้เหลือเงิ นอะไรเข้าบ้ าง

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจนเดือนพฤษภาค ม 2565 เงิ นเบี้ยผู้สูงอายุ

กรมบัญชีกล าง โอนให้ผู้มีสิท ธิวันไหนอ่านร ายละเอียดด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจนเดือนพฤษภาค ม 2565 กรมบัญชีกล าง

ได้โอนเงิ นงวดแรกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐบัตรคนจน จำนวน 13.54 ล้านร ายไปแล้วก่อนหน้านี้

วันที่ 18 พฤษภาค ม 2565

เงิ นคืนค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงิ นคืนค่ าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเงิ นคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท ส่วนที่เกินจาก 100 บ าท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง

ถอนเป็นเงิ นสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

วันที่ 22 พฤษภาค ม 2565

มีบัตรประจำตัวคนพิก าร ได้รับเบี้ยความพิก าร (บัญชีธนาค าร/อปท.) จำนวน 800 บ าท

เบี้ยความพิก าร 200 บ าทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ถึงเดือนกันย ายน 2565

จาก รวมเป็นเงิ น 1,000 บ าท กดเป็นเงิ นสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาค ารกรุงไทย.