ร าค าทองร่วงลงต่อเนื่อง

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (28 มิ.ย. 2565) สมาค มค้ าทองคำ แจ้งปรับเปลี่ยนร าค าเป็นครั้งที่ 5 ของวัน

ปรับลดลงบ าทละ 350 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 30,900 บ าท

ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ า ทองคำ เมื่อเวล า 15.58 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,300 บ าท ขายออก 30,400 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 4 ของวันนี้

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,759.08 บ า ท และขายออกที่ร าค า 30,900 บ าท

ส่วนร าค า ทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,827.00 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์

ประกาศครั้งที่ 5

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,300 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,400 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,759.08 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,900 บ าท

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,350 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,450 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,804.56 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,950 บ าท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,400 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,500 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,850.04 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,000 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,450 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,550 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,895.52 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,050 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,400 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,500 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,850.04 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,000 บ าท