ร ายละเอียด ลดค่ าน้ำ ค่ าไฟ 1 ปีเต็ม ใครได้บ้ าง

เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

– ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐลงทะเบี ยนแจ้งใช้สิทธิที่สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ หรือลงทะเบี ยนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์

https://register.pwa.co.th/welfare-register

(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่เคยลงทะเบี ยนแจ้งใช้สิทธิ์ไว้กับ กปภ. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบี ยนให ม่)

– ค่ าน้ำประปาที่ได้รับสิทธิ คือ ค่ าน้ำประปาประจำเดือน ตุล าคม 2564 – กันย ายน 2565

(ใบแจ้งค่ าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 – ตุล าคม 2565) รวมระยะเวล า 12 เดือน

– สนับสนุนวงเงิ นค่ าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน (ตามจำนวนเ งินที่ใช้จริง)

กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บ าท แต่ไม่เกิน 315 บ าท จะได้รับการสนับสนุนวงเ งินค่ าน้ำประปาจำนวน 100 บ าท

หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บ าท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงิ นค่ าน้ำประปา

– ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ลงทะเบี ยนแล้วสามารถชำระเงิ นค่ าน้ำประปาที่สำนักงาน

กปภ.สาขา หรือชำระเงิ นผ่านช่องทางรับชำระของ กปภ. ได้ตามปกติ

– กรมบัญชีกล างจะจ่ายเงิ นคืนให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ในช่องกระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money)