เลือกเวล าที่ชอบที่สุด

คุณชอบกล างวันหรือกล างคืน บอกถึงพรสวรรค์ที่มีได้

1. ถ้าชอบ กลางวัน

เป็นคนมีพลังแฝง มีเสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็นผู้บั งคับบัญช า เพื่อนพ้อง ผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้อง

หรือแ ม้แต่คนที่เคยเจอครั้งแรก ต่างก็หลงเสน่ห์คุณ คุณเป็นคนสุภาพ โรแมนติก ชอบความสวยความงาม

รักความยุติธรรม คุณเข้ากับคนได้ทุกระดั บ จะมีคนคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน คุณโน้มน้าวคนเก่ง

เป็นนักพูดที่ดีชอบการต่ อ สู้ ชอบเอาชนะทุกสิ่ง พึ่งพาลำแข้งของตัวเอง แล้วคุณจะมีความภูมิใจกับมันมาก

บุคลิก เป็นคนที่มาดดี ไม่ว่าจะต้องเข้าไปในสิ่งแวดล้อมไหน เจอคนให ม่ๆ คุณก็ยังคงมาดของคุณไว้ได้

ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณพูดเก่ง มีความมั่นใจ และน่าเชื่ อถือ มันคือเสน่ห์ที่มี โดยธรรมชาติของคุณเอง

อารมณ์ เป็นคนประนีประนอม ไม่โกรธอะไรใคร ไม่ชอบการใช้อารมณ์ แต่หากเจอคนที่แย่มากๆ

คุณก็สามารถ ร ะเบิ ด ออกมาได้เช่ นกัน ฉะนั้นอย่ าไปกระตุ้ นคุณเป็นอันขา ด ไม่งั้นเขาคนนั้นจะต้องจดจำไปทั้งชีวิตเลยล่ะ

พรสวรรค์ ความมีสมาธิความสามารถในการสังเกต วิเคร าะห์อันน่าทึ่ ง คุณเป็นคนที่ต้องมั่นใจจึงจะลงมือทำสิ่งนั้น

คุณก็เลยจัดการทุกอย่ างได้อย่ างรวด เร็วและถูกต้อง แล้วคุณยังมีความสามารถในการคิด สัญชาตญาณที่แ ม่นทั้งยัง

คิดอะไรเจ๋งๆ ออกมาได้มากมาย ในขณะที่เดิน ซึ่งนี่แหละ พรสวรรค์ของคุณ

2. ถ้าชอบ กล างคืน

ชอบกล างคืน สื่อได้ว่า นิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีสิติปัญญาที่ดี เข้าใจอะไรได้ง่ายชีวิตจะต้อง

ทนอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกผู้ใหญ่กดดัน กลั่ นแกล้ ง ถูกเอารัดเอาเปรียบ

เอาความดีความชอบ ล้ วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องอดทน คุณเองนั้นต้องระวังคือ เรื่องการเชื่ อคนง่ายนี่แหละ

บ างครั้งฟังอะไรมาก็เชื่ อทันที ทั้งที่ยังไม่ไตร่ตรอง ถ้ารอบคอบสักนิด เป้าหมายที่ตั้งไว้ จะบรรลุได้ไม่ย าก

แต่ต้องขอเตือนว่า อย่ าเล็ งผลเลิศกับเรื่องการงาน การเ งิน แค่ได้ทำ เดี๋ยวเงิ นจะตามมาเองบุคลิก

บ างครั้งอาจจะดูเหมือนเป็นคนช่างพูดช่างคุย แต่ก็มีหล ายๆ ครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อย ไม่ต้องการที่จะพูด

ไม่อย ากเอาใจใคร ต้องเป็นคนที่คุณสนิทด้วยเท่านั้น จึงจะยอมพูดสิ่งที่อยู่ในใจจริงๆ ให้ฟังอารมณ์

คุณใส่ใจความคิดและสายต า ที่คนรอบๆ ข้างมองคุณ และเสียใจกับอะไรเล็กๆ น้อยๆ จนสะสมอยู่ภายในใจไปนานๆ

และแ ม้ว่าคุณจะโกรธ ก็กลัวจะไปกระท บถึงคนอื่น ต้องเป็นคนหรืออะไรที่แ ย่มากๆ จึงทำให้ความโกรธ

ของคุณแสดงออกมาได้พรสวรรค์ คุณเป็นคนเรียนรู้เร็ว เป็นคนที่รับมือกับสิ่งต่างๆ ได้ดี ประเมินสถานการณ์และตอบโต้ได้ทันที

คุณรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ชัดเจนกว่า เหมาะสมกว่าผู้อื่น เวล าคุณต้องเผชิญหน้า

กับหน้าที่ความรับผิดชอบให ม่ๆคุณก็จะมีป ฏิ กิ ริ ย าตอบสน อ ง แบบเดียวกันนี้ ซึ่งถือว่าเนี่ย เป็นพรสวรรค์ของคุณที่ดีเชียวล่ะ