แนะนำ 12 สังฆทานใช้ถวายทำบุญ

การถวายสั งฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่ อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญม าก เพร าะสั งฆทานเป็นการถวายทาน

ที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด ผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทาน เมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัด

บอกท่านเจ้าอาวาสว่า ต้องการถวายสั งฆทาน ท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดม ารับสั งฆทานก็ได้ หรือจะเตรียมของแล้วนำ

ของไปยังวัด ไปพบพระส งฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสั งฆทาน ท่านก็จะทำพิธีรับสั งฆทาน หากกำหนดว่าจะถวาย

แก่พระรูปใดรูปหนึ่ง การทานนั้นก็ไม่เป็น สั งฆทาน

ถ้าต้องการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้แก่ผู้ใดผู้ถวายทานก็มักจะบอกหรือเขียนชื่อนามสกุล ให้แก่พระภิกษุ

เพื่อท่านจะได้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่บอกชื่อนั้น ๆ การทำสั งฆทานนั้นหากมีกำลังมีปัจจัย

ขอแนะนำว่าควรทำให้ครบทั้งปัจจัยสี่ มีอาหารค าวหวานให้ครบถ้วน น้ำสะอาด เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค

ที่อยู่อาศัย เพิ่มพระพุทธรูปประจำวันเกิ ดและหนังสือธรรมะเข้าไปด้วยเพื่อให้จิตใจของเจ้ากร รมน ายเ วร

ช่วยให้เขาใจในรสพระธรรม เพื่อให้เขามีจิตใจที่เย็นสบายพ้นทุกข์

การทำบุญถวายสั งฆทานนั้นได้อานิสงส์ใหญ่ม าก หากเร าทำถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นสั งฆทานที่สร้ างกุศลเพื่อตนเอง

หรือสั งฆทานอุทิศให้ญาติที่ล่ วงลั บไปแล้ว ให้เร าตั้งใจจัดหาซื้อของ ต ามปัจจัยที่เร ามี อย่าให้เร าเดือดร้อนเพร าะทำบุญ

ให้ทำต ามกำลัง เมื่อได้ของครบเร าก็หาวัดที่ท่านปฏิบัติหรือวัดที่ตนเองศรัทธา

สิ่ งของทำสั งฆทานประกอบด้วยของ 12 ข้อดังนี้

สิ่ งของทำสั งฆทานประกอบด้วย

สิ่ งของทำสั งฆทานประกอบด้วย

สิ่ งของทำสั งฆทานประกอบด้วย

ขอบคุณข้อมูล thaihometown