หมอลักษณ์ เผย 2 ร าศี ดว งโกยทรั พย์ รับโ ชคใหญ่

หมอลักษณ์ ฟันธง 2ร าศีช่วงนี้โกยท รัพย์-รับโช คใหญ่

สำหรับ 2 ร าศีได้แก่

-คนที่เ กิดร าศีกันย์ ( เกิ ดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค. )

-คนที่เ กิดร าศีมีน ( เ กิดระหว่าง 14 มี.ค. – 12 เม.ย. )

งวดวันที่ 1 ก.ค. นี้หวังได้ เพร าะมีเกณฑ์โยท รัพย์รับโช คใหญ่ คือโกยทรั พย์จากการงาน

สิ่งที่เร ารับในหน้าที่ของเร าในเรื่องการงาน รับโช คแปลว่ามันมากกว่างาน

หรืออาจจะมีโช คจากการเสี่ยง เลข 6 ดาวศุกร์ เป็นดา วการเ งินของคนเ กิดลัคนาร าศีกันย์

โคจรจากเรือนที่เป็นเรือนสูญเสียเข้าเรือนที่ตำแหน่งที่มั่นคง โดดเด่นเป็นสง่า

มีโอกาสจะได้เ งินประสบความสำเร็จทางการเงิ นจากการงานและการเสี่ยงโช ค

เพร าะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีที่โดดเด่นคล้ ายๆกัน ทั้ง 2 ร าศียังไงก็ดีในห้วงเวล าดังกล่ าวนี้ 20 มิ.ย. – 14 ก.ค.

ขอบคุณข้อมูล horo.teenee