มีเฮ บัตรคนจน รับเงิ นหล ายเด้ง

เ ปิดปฏิทิน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรคนจน โอนเ งินประจำเดือนกรกฎาค ม 2565

ได้เงิ นเข้าบัญชีวันไหน สามารถใช้จ่ายค่ าอะไรได้บ้ าง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า กรมบัญชีกล างจะดำเนินการโอนเงิ นให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ประจำเดือนกรกฎาค ม 2565 โดยมีกำหนดการและร ายละเอียดการโอนเงิ น ดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาค ม 2565

ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเ งินทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงิ นสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) ประกอบด้วย

วงเงิ นซื้อสินค้ า 200 บ าท/เดือน ในกลุ่มที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าท

วงเงิ นซื้อสินค้ า 300 บ าท/เดือน ในกลุ่มที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าท

ส่วนลดค่ าซื้อก๊ าซหุงต้ม 100 บ าทต่อ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

ค่ าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่ าโดยส ารรถ บขส. 500 บ าท/เดือน ค่ าโดยส ารรถไฟ 500 บ าท/เดือน

ค่ าโดยสา รรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บ าทต่อเดือน

วันที่ 15 กรกฎาค ม 2565

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิ นสงเคร าะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม

(สามารถถอนเป็นเงิ นสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) ทุกวันที่ 15 ของเดือน

ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันย ายน 2565 โดยมีร ายละเอียด ดังนี้

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นช่วยเหลือ เดือนละ 100 บ าท

ผู้สูงอายุที่มีร ายได้ 30,001-100,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นช่วยเหลือ เดือนละ 50 บ าท

เงิ นส่วนนี้สามารถใช้ชำระค่ าสินค้ าหรือบริการผ่ านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)

หรือแอปถุงเงิ นประชารั ฐ ที่ร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่น

หรือร้ านค้ าประชารั ฐของกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง และสามารถถอนเป็นเงิ นสดได้ที่ตู้ ATM

ของธนาค ารกรุงไทย หรือสาขาของธนาค ารกรุงไทย

วันที่ 18 กรกฎาค ม 2565

ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเ งินทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงิ นสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) ประกอบด้วย

เ งินคืนค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือน/เดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน)

หรือใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน

เงิ นคืนค่ าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บ าทต่อครัวเรือน/เดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บ าท/เดือน

จะได้รับเ งินคืนค่ าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บ าท ส่วนที่เกินจาก 100 บ าท ผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 กรกฎาค ม 2565

ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเงิ นทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเ งินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) ประกอบด้วย

เงิ นเพิ่มเบี้ยความพิก าร 200 บ าทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิก ารและได้รับเงิ นเบี้ยความ

พิ การ) โดยจะได้รับตั้งแต่เดือนตุล าค ม 2563-กันย ายน 2565