อย่ าไว้ใจทาง อย่ าวางใจคนด วง 4 วันเกิ ด

แ ม่หมอไอซ์แมรี่เจน เผย ดว งวันนี้ 4 วันเ กิด ระวังโดนหลอก อย่ าปล่อยให้กิเลสบังต า

ความโ ลภเข้าครอบงำ ได้โพสต์ผ่ านแฟนเพจ แ ม่หมอไอซ์แมรี่เจน

แ ม่หมอไอซ์แมรี่เจน ได้กล่ าวถึง…

ด วงวันนี้ 4 วันเกิ ดระวังโดนหลอก!!!

#จงระวังผู้คนไกลตัว คนนอกที่จะเสนอบ างอย่ าง

ชักชวนให้คุณลงทุน ทำประกัน หยิบยืมเงิ น ลงทุน

คุณมีดวงจะมารับเคร าะห์ เดือดร้อน

#เพร าะผู้อื่น #จงระวังความโล ภในใจตัวเอง

ช่วงนี้ด วงเสียทรั พย์เยอะ ไม่ใช่เสียกับสิ่งจำเป็น

แต่จะเสียเพร าะใจตัวเองล้วนๆ

มีเรื่องให้เสียเ งินหล ายอย่ าง

เรื่องโ ชคล าภใดๆคือพักค่ะ

อย่ าไปตีความว่า “ความฝันนี้ ฉันจะได้ล าภ”

ซึ่งได้แก่ผู้ที่เกิ ดในวัน…

พฤหัส

อาทิตย์

พุธ

อังค าร

ขอเตือนระวังจะโดนหลอก!

ทั้งผี ทั้งคน ระวังความโ ลภในใจตัวเอง

จะทำให้พัง จงระวังคนที่อยู่ไกลตัว

อาจจะชักนำผลบ างอย่ างมาให้

ซึ่งจะทำให้คุณเสี ยห ายภายหลัง(หนักมาก)

ความฝันที่เด่นเหมือนจะได้โช ค

แต่มันจะหลอกให้เสียทรั พย์

เพร าะมันรู้ว่าในใจเร าต้องการเงิ น

มีความโ ลภในใจค่อนข้างสูง (อย่ าหวังเรื่องโช คเกินไป)

ช่วงนี้มีสติ ทำใจให้นิ่งเป็นกล างแล้ว

ทุกอย่ างจะออกมาดี

จำไว้ว่าชีวิตคุณมักเสี ยห ายเพร าะผู้อื่น!

อย่ าหวังอะไรเกินตัว มองโลกไว้สองแบบก็ดีนะ