รับเงิ นช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี กล่ าวถึงประเด็นการจ่ายเงิ น

ช่วยเหลือพิเศษ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่ าครองชีพ กรอบวงเงิ น 8.38 พันล้ านบ าท สำหรับผู้สูงอายุ 10.9 ล้ านคน

ระยะเวล า 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันย ายน 2565

เฉลี่ยร ายละ 100-250 บ าท ตามช่วงอายุ ซึ่งคณะรั ฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วนั้น

โดยให้ความชัดเจนว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นการเสนอขออนุมัติงบกล าง ปี 2565 จากคณะรั ฐมนตรี

ทางกรมบัญชีกล างค าดว่า จะสามารถโอนเ งินช่วยเหลือถึงมือผู้สูงอายุในช่วงกรกฎาคมนี้

ที่จะครอบคลุมเงิ นช่วยเหลือย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน เมษายน-กรกฎาคม

และจะทยอยอีกสองงวดที่เหลือในรอบเดือนต่อๆไป

จ่ายเพิ่มจากเบี้่ยผู้สูงอายุร ายเดือน ตามช่วงอายุ เป็นเวล า 6 เดือน

สำหรับการจ่ายเงิ นช่วยเหลือเพื่อการยังชีพในครั้งนี้

จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นร ายเดือนตามช่วงอายุ เป็นระยะเวล า 6เดือน กล่ าวคือ

อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงิ น

ช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน

อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงิ น

ช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน

อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเ งิน

ช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน

อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน

รับเงิ นช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บ าท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน