หมอลักษณ์ ฟันธง 2 ร าศีนี้ จะรว ยแบบไม่รู้ตัว

วันที่ 15 พ.ค.65 “ลักษณ์ ร าชสีห์” หรือ “หมอลักษณ์ ฟันธง”

หมอดูชื่อดังของเมืองไทย ได้ทำนายร าศีผ่ านอินสตราแกรม @polyplus_jad_hai ระบุว่า…

ในช่วงนี้ เตรียมขึ้นแท่นเป็นเศร ษฐี ได้แก่

ร าศีมังกร ( เกิ ดระหว่าง 16 ม.ค. – 12 ก.พ. ) และ

ราศีกุมภ์ (เกิ ดระหว่าง 13 ก.พ. – 13 มี.ค. )

ในช่วงนี้ เตรียมขึ้นแท่นเป็นเศร ษฐี ดว งซะต าจะมีความรุ่งโรจน์ มีโอกาสเจริญก้าวหน้า

มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ จะได้รับโอกาสที่ดีๆ โด่งดัง เพร าะฉะนั้นคนจะดีได้

มันไม่ใช่อยู่ดีๆ จะลอยมาจากอากาศ มันมีเห ตุปัจจัย คุณความดีความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ความรับผิดชอบ การมีความรู้การศึกษาพัฒนาตัวเองการอ่อนน้อมถ่อมตนทุกอย่ างมันเป็นองค์ประกอบหมด

คนที่เกิ ดในลัคนาร าศีมังกร ร าศีกุมภ์ อย่ าบ่นเพียงแต่ว่าที่ผ่ านมามันไม่ค่อยดี

ในช่วงนี้ทำดีมาตลอดและไม่เคยดี ขยันมาตลอดแต่ไม่ร วย ถึงเว ลาของคุณแล้ว เพร าะลัคนาร าศีมังกร

ดาวเสาร์โคจรเป็นเกษตรในรือนที่สำคัญก็คือเรือนประจำตัว แปลว่ามีสิ ทธิ์เลิ กของเก่าเริ่มสิ่งให ม่

แล้วดาวเจ้าเรือนการเ งินก็โคจรได้เป็นตำแหน่งอัมพุกณฑ์เป็นเทวีโซค ส่วนร าศีกุมภ์

ดาวเจ้าเรือนการเงิ นโคจรเป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามั่นคงไปหนึ่งปี