อัพเดทร าค าน้ำมัน

ร าค าน้ำมันวันนี้ (26 มิ.ย. 65) อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 44.65 บ าท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 44.38 บ าท

ขณะที่ร า ค าน้ำมันดีเซลล่ าสุด จำหน่ายที่ร าค า 34.94 บ าท

ดีเซล B7 ร าค า 34.94 บ าท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 47.86 บ าท

ส่วนร า ค าน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.65 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.38 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 43.54 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.24 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 47.86 บ าท

หมายเห ตุ : ร า ค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจากฯ ควรตรวจสอบร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.