ดว ง 6 ร าศี ตกตำแหน่งแห่งทรั พย์

โดย หมออาร์ต คเณชาพย ากรณ์ ดูด วงไพ่พระพิฆเนศ ได้กล่ าวถึง…

ดว งวันนี้ 6 ร าศีตกตำแหน่งแห่ง “ทรั พย์“

ร าศีเมษ

เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ดี ก้าวหน้า #ด วงการเงิ น ดีขึ้น ค้ าขายดี

บริว ารนำพาซึ่งความโ ชคดีแต่ในอีกมุมบริวารจะนำพาปั ญหาหรือต้องหมดเงิ นไปกับคนรอบข้างเช่ นกัน

ร าศีเมถุน

มีเกณฑ์เริ่มต้นสิ่งให ม่ๆ อาชีพที่ต้องพบป่ะผู้คน ต้องเดินทาง ค้ าขาย #ขายของออนไลน์

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ จะไปได้ดี อุปสรรคปัญ หาหนี้สิ นจะผ่ านไปได้ ปล ายเดือนจะมีโช ค

ร าศีสิงห์

มีเกณฑ์การเดินทาง ท่องเที่ยว ติดต่อเจรจา พบป่ะบริวาร เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต

มีความคิดริเริ่มอะไรให ม่ๆ ขยับขย าย เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงาน

ร าศีตุลย์

เริ่มพ้นจากความมืดมน ไม่ร าบรื่น สุขภาพย่ำแย่ในระยะนี้ มีเกณฑ์เดินทาง โยกย้ าย ขยับขย าย

ช่วงนี้มักชอบทำบุญหรือเกี่ยวข้องกับของเก่า ปล ายเดือนจะดีขึ้นทั้ง #ด วงความรัก การงาน การเ งิน

ร า ศีธนู

เต็มไปด้วยความร าบเรียบและอุปสรรค ความขัดแย้งกับคนรอบข้าง ป ล ายเดือน #ด วงบริวารจะกลับมาดี

ศัตรูกล ายมาเป็นมิตร ช่วยเหลือสนับสนุน งานหรือธุรกิจจะกลับมาเป็นปกติในทางที่ดี

ร าศีกุมภ์

#ด วงการงาน สำเร็จดี ค้าข ายมีกำไร มีข่าวดีเกี่ยวกับบริวาร บ้ าน รถ ทรั พย์สิน

มีเกณฑ์การเดินทางว่าด้วยเรื่องงาน บริวารหรือคนรัก แต่ให้ระวังโร คหรือภัยอันเกิ ดจากการเดินทางและบริวารเช่ นกัน