ร าค าทองปรับลดลงอีกรอบ

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (24 มิ.ย. 2565) ปรับลง 50 บ าท เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้

โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 31,200 บ าท ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ

เมื่อเวล า 15.40 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,600 บ าท

ขายออกบ าทละ 30,700 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 4 ของวันนี้

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,047.12 บ าท

ขายออกที่ร าค า 31,200 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,825.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 24 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,047.12 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,200 บ าท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,650 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,092.6 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,250 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ า ทละ 30,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,047.12 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,200 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,650 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,092.6 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,250 บ าท