หมอดูดัง เผย 6 ร าศีสุดปัง ปากพารว ย

“หมอบอย เคลียร์ชัด” เ ปิด 6 ร าศีสุดปัง ดาวพุธ ดาวอังค ารย้ ายเป็นเกษตราธิบดี

มีเกณฑ์ปากพาร วย อุ้มทรั พย์ อุ้มโ ชค แกร่งที่สุดในปฐพี

“หมอบอย เคลียร์ชัด” เปิ ด 6 ร าศีสุดปัง ด าวพุธ ดาวอังค ารย้ ายเป็นเกษตร าธิบดี

มีเกณฑ์ปากพาร วย อุ้มทรั พย์ อุ้มโ ชค แกร่งที่สุดในปฐพี ได้แก่

6 ร า ศีสุดปัง

ร าศีมีน

ร าศีเมษ

ร าศีมิถุน

ร าศีพฤษภ

ร าศีตุลย์

ร าศีกันย์

“หมอบอย เคลียร์ชัด” ระบุว่า ดาวพุธ และดาวอังคารย้ ายเป็นเกษตร าธิบดี

ปร ากฎการณ์ด าว 2 ด วงย้ ายพร้อมกันวันที่ 26 มิถุนายนเป็นต้นไป ดาวพุธ

และดาวอังค าร ได้ตำแหน่งเกษตร าธิบดี คือ ความมั่นคงแบบแน่น ๆ แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี

ดาวพุธ แปลว่า การสื่อสา ร ปากจะพารว ย อุ้มทรั พย์ อุ้มโ ชค ดาวอังค าร

หมายถึง ความตั้งใจ สู้แล้วปัง! สิ่งที่เคยฝัน สำเร็จ ชัดเจน จะสมหวัง

จากที่เคยรอคอยไว้ รัว ๆ คนที่คิดร้ ายจะแพ้ภัยไปเอง ชนะอุปสรรคทั้งหล ายทั้งปวง

ขอบคุณข้อมูล thebangkokinsight