ปรับขึ้นต่อเนื่อง

ร าค าทองประจำวันนี้ (23 มิ.ย. 2565) ปรับร าค าขึ้น 100 บ าท

เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ ายเมื่อวานนี้

โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 31,300 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาค มค้ าทองคำ ที่เผยแพ ร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 14.14 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,700 บ าท

ขายออก 30,800 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 2

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,153.24 บ าท

และขายออกที่ร าค า 31,300 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,835.00 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 23 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,700 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,153.24 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,300 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,650 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,092.6 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,250 บ าท