ให้ไวเลย ร าค าทองปรับขึ้นอีก

ร าค าทองคำประจำวันที่ 22 มิ.ย.2565 ขยับขึ้น 50 บ าท

เปรียบเทียบกับร า ค าสุดท้ ายของวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่ านมา

ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 31,200 บ าท

ตามข้อมูลล่ าสุดจากเว็บไซต์ของ สมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวล า 09.26 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,600 บ าท

ขายออก 30,700 บ าท ตามประก าศครั้งที่ 1 ของวันนี้

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,047.12 บ า ท

และขายออกที่ร าค า 31,200 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,827.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 22 มิ.ย.2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

•รับซื้อ บ าทละ 30,600 บ าท

•ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

•รับซื้อ บ าทละ 30,047.12 บ าท

•ขายออก บ าทละ 31,200 บ าท