มีเงิ นเข้า บัตรคนจน

วันโอนเ งินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

โดย กรมบัญชีกล าง จะมีการโอนเงิ นให้กับผู้ถือบัตรคนจนร ายเก่าจำนวน 14.54 ล้ านร าย

สามารถกดเป็นเงิ นสดและสะสมในเดือนถัดไปได้

โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 จะโอนเงิ นเบี้ยคนพิ การ เข้าบัญชี

เ ช็กไทม์ไลน์วันโอนเงิ นบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เดือนมิถุนาย น 2565 ดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เดือนมิถุนายน 2565 โอนเงิ นวันไหนบ้ าง

วันที่ 22 มิถุนา ยน 2565

เงิ นบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่เข้าสามารถกดเป็นเงิ นสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ ได้แก่

ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิก าร ได้รับเ บี้ยความพิ การ (บัญชีธนาค าร/อปท.) จำนวน 800 บ าท

เบี้ย ความพิ การ 200 บ าทต่อเดือน

โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ถึงเดือนกันย ายน 2565 จาก รวมเป็นเงิ น 1,000 บ าท