ร าค าทองปรับลงต่อเนื่อง

ร าค าทองประจำวันนี้ (21 มิ.ย. 2565) ปรับร าค าลง 100 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร า ค าปิดวานนี้

โดยร า ค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 31,150 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาค มค้ าทองคำ ที่เผยแพ ร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 16.11 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,550 บ าท

ขายออก 30,650 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 4 ของวันนี้

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,001.64 บ าท

ส่วนร าค าขายออกอยู่ที่ 31,150 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,835.50 เหรียญสห รั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 21 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,550 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,650 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ า ทละ 30,001.64 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,150 บ าท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ า ท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,047.12 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,200 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,650 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,092.6 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,250 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,700 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท

• รับซื้อ บ าทละ 30,153.24 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,300 บ าท