ตรวจสอบสิ ทธิ คนละครึ่ งเฟส 5

นายอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เปิ ดเผยถึงความคืบหน้า “คนละค รึ่งเฟส 5” ระบุว่า

หลังจากที่นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการเยียวย าประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV และร าค าพลังงานพุ่งสูง

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือแนวทางกับสภาพัฒนาเศร ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

โดยจะช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ค าดได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย.นี้

จากสถานการณ์เศร ษฐกิจที่ดีขึ้น ส่งผลให้มาตรการ “คนละค รึ่งเฟส 5”

ที่ประชาช นรอคอยว่า “คนละครึ่ งเฟส 5 ลงทะเบี ยนวันไหน”

หรือ “คนละค รึ่งเฟส 5 ใช้ได้เมื่อไหร่”

จึงสรุปได้ว่าอาจไม่มีมาตรการคนละค รึ่งเฟส 5 แล้ว

เนื่องจาก “คนละค รึ่งเฟส 5” ไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เศร ษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้ว

สถานการณ์ CV คลี่คล าย ร ายได้ของประชาช นเริ่มกลับคืนมา

ซึ่งทำให้ความจำเป็นในการออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศร ษฐกิจลดน้อยลง

อีกทั้งการออกมาตรการคนละค รึ่งแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณร าว 3-5 หมื่นล้ านบ าท

ซึ่งพ.ร.ก.กู้เงิ นเพิ่มเติม 5 แสนล้ านบ าท มีวงเงิ นเหลืออยู่ประมาณ 4 หมื่นล้ านบ าท

ทำให้งบไม่พอ จึงต้องค่อยๆ ปรับมาตรการด้านการคลังให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

โดยค าดว่าจะเน้นการให้ความช่วยเหลือกับผู้เดือดร้อนเฉพาะกลุ่ม

โดยเฉพาะจากร าค าพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นมากในขณะนี้