ร ายละเอียดคนละครึ่ งเฟส 5

คนละครึ่ งเฟส 5 www.คนะละค รึ่ง.com หลังสิ้ นสุดโครงการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่ผ่ านมา

ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกล าโหม

ได้ส่งสัญญาณว่าโครงการคนละครึ่ งเฟส 5 ประชาช นให้การตอบรับเป็นอย่ างดี และ กำลังพิจารณาเ ปิดระบบคนละค รึ่งเฟส 5

ล่ าสุด นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เ ปิดเผยว่า ในส่วนของการดำเนินโครงการ

“คนละครึ่ งเฟ ส5” นั้น ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างสรุปผลการจัดเก็บร ายได้ของรั ฐ

เดือนเมษายน 65 เงิ นคงเหลือจากการดำเนินมาตรการ “คนละครึ่ งเฟส4”

รวมทั้งอยู่ระหว่างพิจารณาร ายละเอียดงบประมาณที่จะสามารถนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ “คนละครึ่ งเฟส5”

ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อฐานะการเงิ นของกระทรวงคลังด้วย ก่อนเสนอให้นายกรั ฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

อัพเดทลงทะเบี ยนคนละค รึ่ง

คุณสมบัติ

มีบัตรประจำตัวประชาช นและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

ประชาช นสามารถเลือกลงทะเบี ยนได้ 1 โครงการเท่านั้น

ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกร าค ม 2565)

ผู้ได้รับสิท ธิบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครั ฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

ไม่เป็นผู้ได้รับสิ ทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่ านบัตรประชาชน) ระยะที่ 2

ตรวจสอบผู้ได้รับสิท ธิผ่ านบัตรประชาช นได้จาก www.เร าช นะ.com

วิธียืนยันตัวตนผ่ านแอปฯ เป๋าตัง

กดแบนเนอร์ โครงการคนละค รึ่ง

กดรับข้อตกลง และเงื่อนไขของโครงการฯ

กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP

กรอกข้อมูลต่างๆ

กรอก OTP เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

ยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละค รึ่งสำเร็จ

วิธีลงทะเบี ยนคนละครึ่ ง (ร า ยใ หม่) ดังนี้

เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ ง.com

กดยอมรับเงื่อนไขโครงการฯ

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล

กรอกเลขบัตรประชาช น + หลังบัตร

กรอกวันเดือนปีเ กิด

กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP

กรอกข้อมูลต่างๆ

กรอกรหัส OTP ตัวเลข 6 หลัก เพื่อยืนยันการลงทะเบี ยน

ลงทะเบี ยนสำเร็จ (หลังจากลงทะเบี ยนสำเร็จ รอ SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

ขั้นตอนกดยืนยันรับสิท ธิ (รายเก่า)

กดยืนยันรับสิท ธิบนแอปฯเป๋าตัง

www.คนละค รึ่ง.com

ขั้นตอนการใช้จ่ายคนละครึ่ ง

ใช้ได้เวล า 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิ ทธิคนละค รึ่ง นอกเวล าดังกล่ าว

ส่วนการใช้สิ ทธิคนละครึ่งผ่ านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ใช้สิ ทธิได้ตั้งแต่เวล า 06.00 – 21.00 น.