ตรวจสอบร าค าทองพุ่งต่อเนื่อง

ร าค าทองประจำวันนี้ (20 มิ.ย. 2565) ปรับร าค าขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 31,250 บ า ท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 10.39 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,650 บ าท

ขายออก 30,750 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 3 ของวันนี้

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,092.60 บ าท

ขายออกที่ร าค า 31,250 บ าท ส่วนร าค าทองคำโลก

หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,844.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,650 บ า ท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,092.6 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,250 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,047.12 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,200 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,550 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,650 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,001.64 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,150 บ าท