ชี้แจงแล้ว บัตรคนจน ให้เงิ นพิเศษ

ตามที่มีข้อความแจ้งในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

เตรียมรับเงิ นพิเศษ 1,000 บ าท กดเงิ นสดใช้ได้ เงิ นเข้า 18 มิ.ย. 65

ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปล อม

ประเทศไทย ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกล าง กระทรวงการคลัง

พบว่าประเด็นดังกล่ าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีข้อความที่ระบุว่าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เตรียมรับเงิ นพิเศษ 1,000 บ าท กดเงิ นสดใช้ได้

เงิ นเข้า 18 มิ.ย. 65 ทางกรมบัญชีกล าง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่าวันที่ 18 มิ.ย. 65

ไม่มีเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ 1,000 บ าท และทุกวันที่ 18 ของเดือน

จะได้รับเ งินคืนค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บา ทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ดังนั้นขอให้ประชาช นอย่ าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่ าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง

หรือแชร์ข้อมูลดังกล่ าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

และเพื่อให้ประชาช นได้รับข้อมูลข่าวส ารจากกรมบัญชีกล าง กระทรวงการคลัง

สามารถติดตามได้ที่ www.cgd.go.th หรือโทร 02 1277000

สรุปคือ : วันที่ 18 มิ.ย. 65 ไม่มีเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 1,000 บ าท

และทุกวันที่ 18 ของเดือน จะได้รับเงิ นคืนค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน