รวม 6 ค าถาสำหรับเดินทางไกล

6 ค าถาสำหรับเดินทางไกล ท่องทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

รถยนต์เป็นย านพาหนะสำหรับการขับขี่ที่ให้ความรวดเร็ว ความสะดวก

หล ายคนเป็นกัง วลในเรื่องของความปลอด ภั ย เวล าที่จะเดินทางไปไหนมาไหน

เพื่อความสบ ายใจแล้ว นอกจากการที่เร าจะมีการตรวจเช็ คสภาพของเครื่องยนต์

รถยนต์ให้พร้อม ความพร้อมของผู้ขับขี่แล้ว

การท่องค าถาสำหรับการเดินทางไกลเป็นความเชื่ อที่หล ายๆคนได้ปฏิบัติกันมา

เพื่อที่จะทำให้มีสติ มีสมาธิช่วยในการขับขี่ได้อย่ างป ล อ ด ภั ย

ถึงที่หมายได้อย่ าง ป ล อ ดภั ย6 ค าถาก่อนออกเดินทาง

ค าถาที่ 1 ค าถาเดินทาง แคล้วคลาด ป ล อ ด ภั ย

คาถาที่ 2 ค าถารอดพ้ น อั น ต ร า ย

ค าถาที่ 3 คา ถาแคล้ว ค ล า ด

ค าถาที่ 4 คาถาขับรถ ป ล อ ด ภั ย

ค าถาที่ 5 ค าถาสำหรับเดินทางไกล

ค าถาที่ 6 ค าถาเดินทางป ล อ ด ภั ย ไร้อุปสรรค

ขอบคุณข้อมูล horoscopedaily99