หากติดในทะเลทร าย เลือกผลไม้ 1 อย่ าง

คุณจะเอาผลไม้ชนิดไหนไป สมมติว่าอยู่ในทะเลทร าย

1 กีวี่

2 แอปเปิ้ล

3 มังคุด

4 แตงโม

เลือกได้แล้วไปดูกัน ว่าคุณเป็นคนยังไง ตรงหรือเปล่ า

1 กีวี่

แท้จริงแล้วคุณเป็นคนค่อนข้างระมัดระวัง มีความคล่องตัวสูง

เพร าะว่าคุณสามารถทำได้หล ายบทบ าท คุณมักจะไม่พอใจกับปัจจุบันที่เป็นอยู่

และจะหาโอกาสสำหรับตัวเอง ไม่เคยปล่อยโอกาสหาเ งินให้หลุดมือ

แต่ข้อเสี ยอย่ างเดียวของคุณคือ ไม่เคยแสวงหาอะไรที่ยั่งยืนหรือคงอยู่ได้นาน มองแค่ประโยช น์ที่อยู่ตรงหน้า

แ ม้ว่าคุณจะมีหล า ยบทบ าท แต่ในบ างมุมมองของคุณ ร ายได้ของคุณไม่ได้ดีมาก

นั่นเพร าะคุณไม่เคยมีแผนการในระยะย าวที่เหมาะสมกับตัวเองเลย มองใกล้เกินไป จริง ๆ

แล้วนี่เป็นข้อเสี ยของทุกคน ผลประโยชน์เล็กน้อยๆ ที่อยู่ตรงหน้ากับความมั่งคั่งในระยะย าว

คุณเลือกผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าคุณ

นั่นเพราะคิดว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่แน่นอน คุณไม่สามารถทำน ายอนาคต

ได้และยิ่ งไม่สามารถรู้ได้ว่าการลงทุ นจะได้รับผลตอบแทนยังไง ฉะนั้นชาตินี้คุณไม่มีศักยภาพพอจะเป็นเถ้าแก่

2 แอปเปิ้ล

แ ท้จริงแล้วคุณเป็นคนที่เข้าใจความเป็นจริง รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องทำอะไร

และถ้าไม่มีข้อกำหนดที่จำเป็น คุณจะไม่ตัดสินใจอะไรโดยพละการ

และเวล าที่เงื่อนไขยังไม่พร้อม คุณก็จะปล่อยให้ตัวเองค่อย ๆ สะสมประสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆ

ไม่รีบที่จะพิสูจน์ตนเองรอจนกว่าทุกอย่ างจะพร้อม จึงจะยอมปล่อยให้ตัวเองไปตามหาสิ่งที่ตัวเองต้องการ

คุณเป็นคนฉ ล าดตั้งแต่เกิ ด และยังหมั่นเรียนรู้มากขึ้น มีความเซนซิทีฟที่คนอื่นไม่มี

ช่างสังเกตแ ม้ว่าภายนอกจะดูอ่อนแอ แต่ในใจมีความทะเยอทะย านไม่น้อย

เป็นคนชอบแท รกแซ ง และคร อบงำผู้อื่น ยอมหั กไม่ยอมงอ พย าย ามอย่ างหนักเพื่อให้ได้ชัยช นะ

เอาช นะใจคนอื่นได้ ไม่ว่าจะทำธุรกิ จอะไร คุณจะประสบความสำเร็จอย่ างยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะการงานใดๆ คุณจะได้เป็นบอส

3 มังคุด

เป็นคนเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจ มักรู้สึกไม่แน่ใจ ไม่กล้ าทำ ยิ่ งการรับความเสี่ ยงเพียงลำพังในการทำธุรกิจ

คุณจะไม่มีวันทำมัน คุณนั้นเป็นคนที่จิตใจดี คนที่คุณรู้สึกดีหรือสนใจ

คุณจะเข้าไปหาและคุยกับเขาเอง เป็นวิธีแสดงความเป็นมิตรของคุณอีกแบบหนึ่ง

และคนที่คุณไม่ชอบ อย่ างไรคุณก็ไม่เข้าไปยุ่งกับเขา เพร าะคุณรู้สึกว่าหากต้องไปรับภาระหน้าที่เหล่ านั้น

สู้คนอยู่นิ่ง ๆ ในบริษัทคนเดียวดีกว่า รับเงิ นเดือนที่มั่นคงไปเรื่อย ๆ

4 แตงโม

คุณเป็นคนฉล าด เป็นคนมีความสามารถ และยังมีความเป็นผู้นำกล้ าที่จะลงทุ น

ไม่ปล่อยมือจากโอกาสในการหาเ งินเมื่อมีโอกาส และเพร าะเช่ นนี้

หล ายครั้งที่คุณไม่สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมให้กับตนเองได้ นั่นก็เพร าะคุณประเมินค่ าตนเองสูง

ฉะนั้น แ ม้ว่าคุณจะเป็นคนมีความทะเยอทะย านแค่ไหน แต่เปรียบเทียบกันแล้วคุณยังข าดอยู่มาก

มั่นคงจริงจัง ไม่โล ภที่จะใช้ทางลัดทำในสิ่งต่าง ๆ สงบ มีเหตุผล ไม่หยิ่ ง

และใจกว้างและซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความน่าเชื่ อถือ

ได้รับความไว้วางใจจากคนอื่น ได้รับความช่วยเหลือ รู้จักคว้าโอกาสที่ดี

ไม่ว่าเวล าและสถานที่จะเป็นแบบไหน ก็เป็นประโยช น์ต่อพวกเขา อนาคตเถ้าแก่อยู่ใกล้แค่เอื้อมเลยล่ะ