ร าค าทองผันผวนหนัก

ร าค าทองประจำวันนี้ (18 มิ.ย. 2565) ปรับลง 100 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้ โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ

อยู่ที่ 31,200 บ าท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 09.16 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมี ร า ค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,600 บ าท

ขายออกที่ร าค าบ าทละ 30,700 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1 ของวันนี้

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,047.12 บ าท

ส่วนร าค าขายออกอยู่ที่ 31,200 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,840.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 18 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,047.12 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,200 บ าท