กรมอุตุนิยมวิทย า เตือนฉบับ 4

พย ากรณ์อากาศวันนี้ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า ฉบับ 4

เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเว ณประเทศไทยตอนบน

มีผลกระทบถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

โดยบริเว ณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศล าวตอนบนแล้ว

ค าดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้ (15 พ.ค. 65)

ประกอบกับม รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างพัดปกคลุมประเทศไทย

ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ลักษณะเช่ นนี้ทำให้สภาพอากาศในช่วงวันที่ 15-17 พ.ค. 65

ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแ รง

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งบริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกล าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทย า ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่ านบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลู กสร้ างและป้ายโฆษณ าที่ไม่แข็งแร ง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสี ยห ายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานว่า จังหวัดที่ค าดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ มีดังนี้

.

.

ข้อมูล komchadluek