รวม 8 ตำแหน่ง ปิดทองพระ ช่วยให้ชีวิต เจริญรุ่งเรือง

8 ตำแหน่ง ปิดทองพระ ช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง

โ ด ย ปกติส่วนใหญ่แล้วเข้าวัดเข้าวาทำบุญ เพื่อเป็นการสะสมความดี

เป็นการสะสมบุญที่ดีให้กับตัวเอง คนจำนวนมากก็เลือกที่จะใส่บาตร ถวายสังฆทาน

เข้าวัดฟังธรรมและมีการขอพร ปิดทองพระ เป็นการทำบุญที่หล ายๆคนได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวล านานอยู่แล้ว

ในวันนี้เร าได้นำสิ่งที่ดีมาฝากกัน จะมาพูดถึงในเรื่องของการปิดทองพระพุทธรูป

อย่ า งที่หล ายคนได้ทราบกันว่า ตามความเชื่ อนั้น การทำบุญปิดทองพระพุทธรูป

จะเป็นการสร้ างบุญที่ดีให้กับตัวเร า และในการปิดทองนั้นหากได้รู้ตำแหน่งในการปิดทองที่ถูกต้อง

ก็จะช่วยเสริมค ามเป็นมง ค ล ในด้านนั้นๆ หมายความว่าอ ย า กให้เสริมในด้านไหนก็ให้เลือกปิดทองให้ถูกตำแหน่ง

ก็จะได้รับอ า นิ สงส์ที่ดีตามมา จะได้รับทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า

ตำแหน่งปิดทอง บอกความหมายดี

1 ปิดทองบริเว ณพระเศียร ศีรษะ

2 ปิดทองบริเ วณพระพักตร์ ใบหน้า

3 ปิดทองบริเ วณพระอุระ หน้าอก

4 ปิดทองบริเ วณพระอุทร ท้อง

5 ปิดทองบริเ วณพระหัตถ์ มือ

6 ปิดทองบริเ วณพระบาท เท้า

7 การปิดทองบริเว ณพระนาภี สะดือ

8 ปิดทองบริเว ณฐานรองพระองค์