มีเงิ นเข้าแล้วได้รับหรือยัง

อัพเดท บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐลดค่ าไฟ ค่ าน้ำ กรมบัญชีกล าง สังกัดกระทรวงการคลัง

โอนเงิ นเข้าวันนี้ 18 มิถุนายน 2565 ได้เ งินเท่าไหร่ใครได้สิ ทธิ์ดูเลย

วันที่ 18 มิถุนายน

เ งินคืนค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงิ นคืนค่ าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเ งินคืนค่ าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท ส่วนที่เกิ นจาก 100 บ าท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง

ถอนเป็นเ งินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไป

วันที่ 22 มิถุนายน

มีบัตรประจำตัวคนพิก าร ได้รับเบี้ยความพิก าร (บัญชีธนาค าร/อปท.) จำนวน 800 บ า ท

เบี้ยความพิก าร 200 บ าทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ถึงเดือนกันย ายน 2565 จาก

รวมเป็นเ งิน 1,000 บ าท

กดเป็นเ งินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคา รกรุงไทย.

ขอบคุณข้อมูล thansettakij