ว๊าว 4 วันเกิ ด ดว งลู กรัก พระพิฆเนศ

4วันเกิ ด ดว งลูกรัก “พระพิฆเนศ” เรื่องงานที่ดีขึ้น อุปสรรคที่ติดขัดจะเบ าลง

แม่ หมอไอซ์แมรี่เจน #เสาร์ #พฤหัส #อังค าร #ศุกร์ #ด วงลู กรักพระพิฆเนศ :

ช่วงนี้จิตใจจะนึกคิดถึงท่าน มีอะไรดึงดูดให้เร ารู้สึกไปหาท่าน รู้สึกถูกชะต า

เหมือนท่านมาอยู่ในใจเร า อย ากไปวัดแขก หรือ ได้ไปสักการะท่าน

บ างคนก็อาจจะได้ท่านมาครอบครอง ช่วงนี้ถ้าขอพรคงเป็นเรื่องงาน #อย ากประสบความสำเร็จ

อย ากให้ชีวิตร าบรื่น มีดว งจะได้เริ่มต้นทำสิ่งให ม่ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานที่ดีขึ้น

#ท่านจะช่วยชี้นำทางสว่ างให้กับเร า เรื่องการงานที่ค าดหวังไว้ หรือ อุปสรรคใดที่ติดขัด จะดีขึ้น และ #ได้รับข่าวดีแน่นอน

#แต่ท่านจะไม่ให้พรใน ” เรื่องความโ ลภ ” อะไรก็ตามที่คิดอยากได้มาง่ายๆ โดยไม่ลงแ รง

เรื่อง ล าภต่างๆ จะไม่สำเร็จตามที่หวัง หรือ ได้มาแล้วอาจจะเสียหนักกว่าเดิม

เป็นเงิ นร้อนที่จะหมดเร็วมาก ดังนั้นควรขอเรื่องงาน การกู้ให้ผ่ าน การสมั ครงาน

หรือ บริวารผู้ใหญ่เมตต า สุขภาพจะดีที่สุด อย่ างไรก็ตามช่วงนี้ให้ระวังเรื่อง คนในครอบครัว

หรือ สัตว์เลี้ยงที่ดูแล รวมถึงคนรัก อาจจะป่วยไม่สบ ายในช่วงนี้ เพราะคุณมีแววจะได้ดูแลคนป่ วย

โดยเฉพาะผู้หญิ งในบ้ าน ( ต้องระวังปั ญหาสุขภาพ )

#จะเสี ยทรั พย์เกี่ยวกับ ค่ าประกัน ค่ ารักษาพย าบ าล หรือ ครบกำหนดประกัน การเปลี่ยนล้อรถ

บ างคนรถเสียสต าร์ทไม่ติด มีควันเยอะมาก ช่วงนี้ตัวคุณ เสมหะในคอเยอะ ชอบปวดต้นคอ

และ ปวดท้องเหมือนอยากจะท้องเ สีย ( ลำไส้แปรปรวน )#ในด วงชะต าของคุณ

ช่วงนี้ตกคำว่าหัวศิลปิน อย ากตกแต่งบ้ าน อย ากถ่ายรูป เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบอาชีพ

อย่ างไรเสน่ห์แร ง ก็ระวังเรื่องหึงหว งกันแบบไร้สาระด้วยนะคะ เร็วๆนี้คุณจะได้พบเจอ

และ ครอบครองของดีแน่นอนค่ะ ใจเย็น มีสติ พูดน้อย จะนำพาความโช คดี ( สาธุ )