ไชโย 5 ร าศีด วงดีจัดหนัก มีเกณฑ์ฐานะมั่นคงขึ้น

ดวงเด่นเรื่องการเงิ น จัดอันดั บ 5 ร าศี ดว งการเ งินดี มีสิท ธิ์ได้เป็นเศร ษฐีใ หม่ในช่วงครึ่งปีหลัง

เมื่อวันเวล าเปลี่ยนแปลง ด วงชะต าก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย หมอไก่ พ.พาทินี

เ ปิดเผยร าศี ที่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ดว งชะต าร าศีจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ละร าศีก็จะมีดีกันคนละเรื่อง

มีอยู่ด้วยกันถึง 5 ร าศี ที่ดวงการเ งินโดดเด่น มีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากคนธรรมด ากล ายเป็นเศร ษฐี

ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

สำหรับเรื่องที่ทำให้ชาวร าศีกุมภ์ยิ้มได้มากที่สุดก็คือ เรื่องการเงิ น โดยรวมด วงด้ านการเ งินดีตั้งแต่ช่วงกล างปีย าวไปถึงปล ายปี

ถือว่าเป็นร าศีที่รว ยแบบเงียบๆ แต่รว ยมาก!!

โดยมากชาวร าศีกุมภ์จะได้ร ายได้ ได้โช คล าภจากน้ำพักน้ำแร งเป็นหลัก จะมีโอกาสดีๆ ในการทำเงิ นเข้ามาในชีวิต

หากคุณใช้จังหวะช่วงที่ดว งดีให้เป็นประโยช น์ ก็จะทำให้ฐานะมั่นคงก้าวหน้าไปอีกขั้น

ร าศีพิจิก (16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

ชาวร าศีพิจิกก็ถือว่าเป็นอีกร าศีที่ด วงการเ งินปังจัดหนัก ร ายได้ของคุณจะมาจากหล ากหล ายช่องทาง

บ างคนอาจจะทำอาชีพหลักควบอาชีพเสริมไปด้วย หรืออาจจะมีทรัพ ย์ให้คนอื่นเช่า ทำให้ได้เงิ นทองมากมาย

ทั้งงานหลักงานเสริมมาเพียบ ส่วนเรื่องการลงทุนนับว่าดี มีโอกาสได้กำไรงอกงาม

หากหวังเรื่องเงิ นจะมีโอกาสได้สมใจไปทุกประการ

ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

นับตั้งแต่เข้าเดือนมิถุนาย น ดว งการเงิ นของชาวร าศีกรกฎจะดีขึ้นทันที ร ายได้เข้ามามาก

มีโอกาสทางการเงิ นเข้ามาเยอะ แ ม้ว่าจะมีบ างช่วงที่ดวงท รัพย์รั่วบ้ าง

แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการสร้างฐานะแต่อย่ างใด เพร าะถ้าวางแผนดีๆ ตำแหน่งเศร ษฐีใหม่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

ร าศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

เป็นอีกร าศีที่ปังเรื่องเงิ น หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทอง หาเงิ นได้ง่าย หมุนเงิ นคล่องตัว

หากชาวร าศีเมษมีปัญ หาเรื่องการเงิ นในช่วงที่ผ่ านมา ปัญ หาจะคลี่คล าย และความมั่นคงทางการเงิ นจะเข้ามาแทนที่

ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

ชาว ราศีสิงห์เป็นร าศีที่สู้แล้วร วย บอกเลยว่าช่วงครึ่งปีหลังคุณจะเหนื่อยมากกกก แต่ก็มีโอกาสร วยมากเช่นกัน

หากคุณจะหวังเรื่องโช คล าภที่ทำให้ร วยแบบฉับพลัน อันนี้จะย ากหน่อย แต่ถ้าหวังร วยจากการทำงาน

หมอไก่บอกได้เลยว่า คุณได้สิ ทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้.