ร าค าทองพุ่งขึ้นสูงมาก

ร าค าทองคำวันนี้ (17 มิ.ย. 2565) ปรับร าค าขึ้น 450 บ าท เปรียบเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้

ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 31,300 บ าท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ า ทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 15.19 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,700 บ าท ขายออกบ าทละ 30,800 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 5

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 30,153.24 บ าท และขายออกที่ร าค า 31,300 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,850.00 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 17 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 5

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,700 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,153.24 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,300 บ าท

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,650 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,092.6 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,250 บ าท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,047.12 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,200 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,550 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,650 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,001.64 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,150 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,047.12 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,200 บ าท