หลังดาวย้ าย เตรียมตัวร วย ร าศีใดบ้ าง

ช่วงนี้ ดาวอาทิตย์ย้ ายบ้ านแล้ว แถมจะย้ ายมาเพื่อให้โ ชคกับทุกๆ คนอีกด้วย

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 17 กรกฎาค ม 65 นี้ ผู้ที่เกิ ดในร าศีนี้

ด วงชะต าจะมีโ ชคใหญ่ มีดว งได้รับทรั พย์ รวมไปถึงจะมีผู้ใหญ่ให้โช คบ้ าง

หรือจะได้รับโช คจากคนใกล้ชิด คิดจะทำการสิ่งใดก็สำเร็จลุล่วงเห ตุ

เพร าะด าวพระอาทิตย์ย้ ายสู่ร าศีเมษได้มาตรฐานร าชาโ ชค ได้แก่

คนที่เกิ ดในร าศีตุลย์ คนที่เ กิดตั้งแต่ 17 ตุล าค ม – 15 พฤศจิกายน

คนที่เกิ ดในร าศีสิงห์ คนที่เ กิดตั้งแต่ 16 สิงหาค ม – 16 กันย ายน

คนที่เกิ ดในร าศีกันย์ คนที่เ กิดตั้งแต่ 17 กันย ายน – 16 ตุล าค ม

คนที่เกิ ดในร าศีธนู คนที่เ กิดตั้งแต่ 16 ธันวาค ม – 14 มกร าค ม

คนที่เกิ ดในร าศีกุมภ์ คนที่เ กิดตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาค ม

ขอบคุณข้อมูล tojo.news