บัตรคนจน มิถุนายน 2565 เงิ นเข้าวันไหนบ้ าง

เปิดปฏิทิน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรคนจน โอนเงิ นประจำเดือนมิถุนายน 2565

ได้เงิ นเข้าบัญชีวันไหน สามารถใช้จ่ายค่ าอะไรได้บ้ าง

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเงินทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) ประกอบด้วย

วงเงินซื้อสินค้ า 200 บ าท/เดือน ในกลุ่มที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าท

วงเงินซื้อสินค้ า 300 บ าท/เดือน ในกลุ่มที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าท

ส่วนลดค่ าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บ าทต่อ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

ค่ าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่ าโดยสารรถ บขส. 500 บ าท/เดือน ค่ าโดยส ารรถไฟ 500 บ าท/เดือน

ค่ าโดยส ารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บ าทต่อเดือน

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิ นสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม

ทุกวันที่ 15 ของเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันย ายน 2565 โดยมีร ายละเอียด ดังนี้

ผู้สูงอายุที่มีร ายได้ 0-30,000 บ าทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บ าท

ผู้สูงอายุที่มีร ายได้ 30,001-100,000 บ าทต่อปี ได้รับเ งินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บ าท

เงินส่วนนี้สามารถใช้ชำระค่ าสินค้ าหรือบริการผ่ านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)

หรือแอปถุงเงิ นประชารัฐ ที่ร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้ านค้ าประชารั ฐ

ของกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง และสามารถถอนเป็นเงิ นสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาค ารกรุงไทย

หรือสาขาของธนาค ารกรุงไทย

วันที่ 18 มิถุนายน 2565

ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเงิ นทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงิน สดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) ประกอบด้วย

เงิ นคืนค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือน/เดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน) หรือใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน

เ งินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บ าทต่อครัวเรือน/เดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บ าท/เดือนจะได้รับเงิ นคืนค่ าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บ าท

ส่วนที่เกินจาก 100 บ าท ผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเ งินทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเ งินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) ประกอบด้วย

เงิ นเพิ่มเบี้ยความพิ การ 200 บ าทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเ งินเบี้ยความพิก าร) โดยจะได้รับตั้งแต่เดือนตุล าคม 2563-กันย ายน 2565

“ผู้มีสิ ทธิสามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกล างได้จากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกล าง

เช่น Facebook Youtube Instagram Twitter และ CGD Application

หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลู กค้ าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 0-2109-2345

และ Call Center กรมบัญชีกล าง 0-2270- 6400 ในวัน เวล าร าชการ”