ความเชื่ อโบร าณ การโกนผมไฟ

ความเชื่ อ หรือพิธีกร รมการโกนผมไฟเป็นความเ ชื่อโบร าณที่สืบทอดมาย าวนาน

โดยมีความเชื่ อว่า เส้นผม เล็บมือ เล็บเท้า ที่ติดตัวมาตั้งแต่ในครรภ์เป็นของไม่สะอาด

ดังนั้นเมื่ออายุครบ 1 เดือน จะเข้าสู่พิธีกร รมการโกนผมไฟ

ซึ่งเหมือนเป็นพิธีกร รมการเปลี่ยนผ่ านเป็น “ลู กคน” โดยสมบูรณ์

หรืออาจจะมีนัยว่าแข็งแร งสมบูรณ์ดีแล้ว เพร าะในอดีต

เด็ กแรกเกิ ดอาจจะมีอัตร าการเสี ยชีวิตได้ง่ายเพร าะยังอ่อนแอ ไม่มีเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัยเหมือนปัจจุบัน

เมื่อเด็ กเล็ กที่คลอดออกมามีอายุครบ 1 เดือนก็จะให้โกนผม โกนคิ้ว ตั ดเล็บมือ

เล็บเท้าออก โดยอาจจะมีการดูฤกษ์ นิมนต์พระสงฆ์ เชิญญาติพี่น้อง

พิธีใหญ่โตแค่ไหนแล้วแต่ฐานะทางครอบครัว ซึ่งหลังจากพิธีโกนผมไฟแล้วเชื่ อว่า

เด็ กจะเลี้ ยงง่าย ไม่ดื้อ ไม่ซน และเส้นผมขึ้นดกดำดี

ในปัจจุบัน พิธีก รรม ความเ ชื่อ เรื่องการโกนผมไฟอาจจะลดน้อยลงไปมาก

บ างครอบครัวก็ลดทอนขั้นตอนลงเพียงแค่ให้ญาติผู้ใหญ่มาโกนผม อวยพรให้กับเด็ กเท่านั้น

หรือเ ด็กบ างคนก็ไม่ได้โกนผมไฟเลยก็มีเป็นจำนวนมากเช่ นเดียวกับพิธีกร รมอื่นๆ

ที่มีโอกาสเลือนห ายไปตามกาลเวล า และความเชื่ อของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

จำเป็นต้องให้ลู กโกนผมไฟไหม

ความเชื่ อเรื่องการเลี้ยงดู

ความเชื่ อเรื่องโกนผมไฟแล้วผมจะได้ดกดำ

ข้อมูล rakluke