ร าค าทองขยับขึ้นสูง

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (16 มิ.ย. 2565) ปรับร าค าขึ้น 100 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ ายเมื่อวานนี้

ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 30,850 บ าท ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ

เมื่อเวล า 17.13 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,250 บ าท ขายออก 30,350 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 6 ของวันนี้

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,698.44 [ าท ส่วนร าค าขายออกอยู่ที่ 30,850 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,825.00 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 16 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 6

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,250 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,350 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,698.44 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,850 บ าท

ประกาศครั้งที่ 5

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,300 บ าท
• ขายออก บ าทละ 30,400 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,759.08 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,900 บ าท

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,250 บ าท

• ขายออก บ า ทละ 30,350 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,698.44 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,850 บ าท

ประกาศครั้งที่ 3

*ทองแท่ง*

• รับซื้อ บ าทละ 30,200 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,300 บ าท

*ทองรูปพรรณ*

• รับซื้อ บ าทละ 29,652.96 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,250 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,350 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,698.44 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,850 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,200 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,300 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,652.96 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท