หมอช้าง เผย 3 ร าศี การเงิ นดี โช คล าภเด่น

‘หมอช้าง’ เปิ ด 3 ร าศี การเงิ นเฮง ค้าขายดี โช คลา ภเด่น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า หมอดูชื่อดัง

ได้โพสต์ในเฟซบุ๊ก หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า เปิ ด 3 ร าศี ได้แก่

คนที่เ กิดในร าศีกุมภ์ คนที่เ กิดตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 14 มีนาค ม

คนที่เ กิดในร าศีเมษ คนที่เ กิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 14 พฤษภาค ม

และคนที่เ กิดในร าศีกันย์ คนที่เ กิดตั้งแต่วันที่ 17 กันย ายน ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 16 ตุล าค ม

การเงิ นเฮง ค้ าขายดี โช คล าภเด่น เนื่องจากจังหวะด วงเรื่องเงิ นและร ายได้เริ่มคึกคัก

มีทั้งโช คมีทั้งล าภ เงิ นที่หมดหวังไปแล้วจะได้คืน เตรียมรับทรั พย์ รับความเฮงกันได้เลย