ยิ่ งสวดยิ่ งได้ ค าถาค้ าขายดี

ยิ่งสวดยิ่ งได้ คาถาค้ าขายดี ก่อนขายของแนะให้สวดบทนี้จะร่ำร วย

อย่ างแรกเลย แนะนำให้เอาใบไม้ ใบขนุน ใบมะยม ใบไม้ชื่อที่เป็นมงคล

แช่น้ำใส่ขันไว้แล้วสวดภาวนา เลร็จแล้วนำน้ำไปประพรมให้ทั่วร้ าน จะทำให้ขายคล่อง

อันดั บ 1 ค าถาเงิ นล้ าน

เป็นค าถาของ ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ค าถาที่ได้จากกรรมฐาน ได้อนุญาตให้ลู กหล าน

และพุทธบริษัทใช้ได้เป็นสาธารณะ ซึ่งหล วงพ่ อได้ค าถาบทเหล่ านี้โดยตรงจากองค์

สมเด็จฯ(องค์ปฐม)ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวล า 4 ปี จึงจะได้ครบถ้วน ท่านบอกว่า

ค าถาที่ได้จากกรรมฐาน เขาจะไม่บอกใคร เมื่อวันที่ 31 ธันวาค ม 2527 เวล า 23.59 น.

องค์สมเด็จฯ ได้อนุญาตให้ลู กหล าน และพุทธบริษัทใช้ได้เป็นสาธารณะ

เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะเศร ษฐกิจที่ย่ำแย่ อีกทั้งการก่อสร้ างของวัดท่าซุง

จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทันฉลองวัดในปี 2532 จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ค าถาเหล่ านี้ช่วย

เพื่อพุทธบริษัท และลู กหลา นของห ลวงพ่ อ มีความคล่องตัวยิ่ งขึ้น

อันดั บ 2 พระค าถาหล วงพ่ อปาน วัดบ างนมโค

อันดั บ 3 ค าถาร่ำรว ย

อันดั บ 4 ค าถาเรียกเงิ นเรียกทอง

อันดั บ 5 ค าถาค้ าขายดี

ขอบคุณข้อมูล postsara