ร าค าทอง ร่วงแ รง

ร าค าทองประจำวันนี้ (14 มิ.ย. 2565) สมาค มค้ าทองคำแจ้งปรับเปลี่ยนร าค าเป็นครั้งที่ 5 ของวัน

ร าค าร่วงลง 350 บา ท เมื่อเทียบกับร าค าปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บ าทละ 30,750 บ าท

ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของ สมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวล า 16.04 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,150 บ าท

ขายออกที่ร าค าบ าทละ 30,250 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 5 ของวันนี้

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,607.48 บ าท

ส่วนร าค าขายออกอยู่ที่ 30,750 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,826.00 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์

ประกาศครั้งที่ 5

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,150 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,250 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,607.48 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,200 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,300 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,652.96 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,150 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,250 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,607.48 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,200 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,300 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,652.96 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,150 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,250 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,607.48 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท