รวม 4 ท่ านอนผิดๆ ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้

การนอน เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดและง่ายที่สุด เป็นช่วงเวลา ทองของร่ างกายในการซ่อมแซมตัวเอง

การนอนที่เหมาะสมจะมีค่ าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-7 ชั่วโมง เท่ากับเร าใช้เวล ากับการนอนไปถึง 1 ใน 4 ส่วน

ในแต่ละวันเลยทีเดียว ดังนั้น การนอนในท่าทางที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความสำคัญเป็นอย่ างยิ่ง

เพร าะจะทำให้เรามีสุขภาพร่ างกายโดยรวมที่ดี ไม่มีการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

หรือระบบประสาทในส่วนต่างๆ ของร่ างกายก่อนวัยอันควร ในทางกลับกัน บ างคนอาจจะเคยสงสัย

ทำไมยิ่ งนอนยิ่ งเมื่อย นั่นอาจเป็นเพร าะเร านอนผิดท่า หรือนอนในท่าที่ไม่ถูกต้อง

รวมถึงเครื่องนอนอาจไม่เหมาะสม คือ นิ่มหรือแข็ งจนเกินไป ก็เป็นได้

4 ท่านอนผิ ดๆ ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

ท่าที่ 1: การนอนขดตัวคุดคู้

ท่าที่ 2: การนอนคว่ำ

ท่าที่ 3: การนอนแบบกึ่งนั่งกึ่งนอน

ท่าที่ 4: การนอนทับต้นแขนตัวเอง

ขอบคุณข้อมูsamitivejhospitalsล