กาน้ำที่ชอบบอกนิสัยของคุณ

กาน้ำชา บอกนิสัยเบื้องลึกคุณได้

คนที่เลือก รูป 1 คุณสมดุล

แ ม้ว่าโลกรอบตัวคุณจะเคร่ง เ ค รี ย ด ปานใด แต่คุณก็ไม่ยอมให้ความ เ ค รี ย ด ใดๆแทรกเข้ามามีบทบ าทต่อคุณได้

คุณเก่งในการรับมือกับสิ่งต่างๆ เพียงถอยมองและห ายในลึกๆ แล้วคุณก็จะสามารถสร้ างวิสัยทัศน์

และมองโลกออก มีแนวโน้มที่จะจิบน้ำชาได้ตลอดทั้งวัน และใช้ความคิดวิเคร าะห์สิ่งใดๆไปด้วย

ชาที่แนะนำ : ชาแนวสมุนไพรต่างๆ โดยเฉพาะชามินท์

คนที่เลือก รูป 2 คุณพอดีและพอเพียง

คุณเชื่ อในความพอดีและพอเพียง และสามารถที่จะดำรงชีวิตอย่ างที่เชื่ อได้ด้วย

คุณหลีกเลี่ยงอะไรที่เว่อร์ๆทั้งหล าย ชีวิตที่มีความมั่นคงเป็นสิ่งที่คุณปร ารถนา

คุณจึงรู้จักถนอมทั้งพลังงานและทรัพย ากรของคุณอย่ างดี คุณมีแนวโน้ม

ที่จะไม่ได้ติดหรือชื่นชอบชามากมายนัก แต่ก็อาจจิบน้ำชาเวล าที่ต้องการความสดชื่นและพลังงาน

ชาที่แนะนำ : ชาเขียวทุกประเภท

คนที่เลือก รูป3 คุณสร้ างสรรค์

คุณเป็นคนที่น่าสนใจ และ มีหล ายสิ่งที่คุณสนใจเช่ นกัน คุณชอบมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาจนเกิ นไปนัก

แรงบันดาลใจเ กิดขึ้นได้ไม่ย ากกับคุณ คุณชอบที่จะนั่งคิด บ างทีก็รวมถึงนั่งฝันกล างวันด้วย

มีแนวโน้มที่จะดื่มชาเวล าที่รู้สึกอารมณ์ครึ้มๆ หรืออารมณ์ดี ไม่ว่าจะเป็นเวล าไหนก็ตาม

ชาที่แนะนำ : ชารอยบอส หรือ ชาแดง

คนที่เลือก รูป 4 คุณรักสงบ

มีอารมณ์ขันเกี่ยวกับชีวิต และสามารถมองการขึ้นลงของชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา

แ ม้คุณจะไม่เข้าไปวุ่นวายกับใครมาก แต่ก็ไม่มีใครคิดว่าคุณไม่ใส่ใจ

เพร าะคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นๆเสมอ มีแนวโน้มที่จะดื่มชาเวล าว่างๆ

และใช้เวล าดื่มด่ำกับรสชาติและกลิ่นของมันอย่ างเต็มที่

ชาที่แนะนำ : ชาค าโมมาย หรือชาแนวผ่อนคล ายต่างๆ

คนที่เลือก รูป 5 คุณมีพลัง

ไม่มีอะไรที่ แ ย่ ไปกว่าความรู้สึกเ บื่อ คุณจึงชอบที่จะมีอะไรทำอยู่ตลอดเวล า

ซึ่งทำให้คุณรู้สึกดีมากๆ มีความสนใจในโลกและคนอื่นๆ และเป็นคนที่ช่างสัง คม ชอบสังค ม

และเป็นสีสันในสังค ม มีแนวโน้มที่จะดื่มชาเวล าที่ต้องการความกระปรี้กระเปร่ า