เศร้ าหนัก ร าค าน้ำมันวันนี้

บ างจากฯ ปรับร าค าน้ำมันทุกชนิด ปรับร าค าน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด +60 ส.ต.

ยกเว้น E85 40 ส.ต. ดีเซลทุกชนิด 1 บ าท ยกเว้น Hi Premium Diesel S B7 ขึ้น 1.50 บ าท

มีผลพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.)

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 บ างจากฯ ปรับร าค าน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ร าค า 60 ส.ต.

ยกเว้น E85 ร าค า 40 ส.ต. สำหรับผลิตภัณฑ์ดีเซลทุกชนิด ร าค า 1 บ าท

ขณะที่ Hi Premium Diesel S B7 ขึ้น 1.50 บ าท มีผลพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.) เวลา 05.00 น.

GSH95S EVO 45.15

GSH E20S EVO 44.04

GSH E85S EVO 37.54

GSH91S EVO 44.88

Hi Diesel S B7 34.94

Hi Diesel S 34.94

Hi Diesel B20S 34.94

Hi Premium Diesel S B7 47.86

ทั้งนี้ ร าค าดังกล่า วยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

ข้อมูล prachachat