เคล็ดลับเสริมดว ง ก่อนซื้อเลขเด็ด

ก่อนจะเสี่ ยงโชค มาดูเคล็ดลับเสริมดว งเรียกทรั พย์ ก่อนออกไปซื้อเลขเด็ด

เตรียมพร้อมเ ปิดด วงชะต า เตรียมรับโช คให ญ่ ต้อนรับความรว ยให้เฮงคูณสอง

ประจำเดือนมิถุนายน ของทั้ง 12 ร าศี by HoroWorld อย่ ารอช้าไปเช็ กกันเลย

ชาวร าศีเมษ (เกิดวันที่ 13 เมษายน-13 พฤษภาคม)

เคล็ดลับเสริมด วง เสริมดวงชะตาให้มีความสุขและสุขภาพร่ างกายแข็งแ รง

ควรไปไหว้สักการะขอพรจากพระสังกัจจายน์จะได้มีโช คล าภเพิ่มพูน

ชาวร าศีพฤษภ (เ กิดวันที่ 14 พฤษภาค ม-13 มิถุนายน)

เคล็ดลับเสริมด วง เสริมดว งชะตา ให้มีความสว่างสดใสและประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปร ารถนา

ควรไปไหว้สักการะขอพรจากเจ้าพ่ อศ าลหลักเมือง

ชาวร าศีเมถุน (เกิดวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)

เคล็ดลับเสริมด วง เสริมด วงชะต าให้มีคนเมตต าอุปถัมภ์และได้รับการสนับสนุนที่ดี

ควรไหว้สักการะพระแ ม่ลักษมีด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม

ชาวร าศีกรกฎ (เกิดวันที่ 15 กรกฎาค ม-16 สิงหาค ม)

เสริมด วง เสริมดว งชะตาให้ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ ควรไปไหว้สักการะขอพรจากพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร

วัดไตรมิตรวิทย าร ามวรวิหาร

ชาวร าศีสิงห์ (เกิ ดวันที่ 17 สิงหาค ม-16 กันย ายน)

เคล็ดลับเสริมด วง เสริมดว งชะตา ให้มีสุขภาพแข็งแร งและผ่ านพ้นอุปสรรค

ควรทำบุญเกี่ยวกับผู้ป่วยพิก ารทุพพลภาพและโร คกระดูกต่างๆ

ชาวร าศีกันย์ (เกิ ดวันที่ 17 กันยายน-16 ตุลาคม)

เคล็ดลับเสริมด วง เสริมดว งชะต าให้มีสุขภาพแข็งแร งและผ่ านพ้นอุปสรรค

ควรทำบุญเกี่ยวกับผู้ป่วยพิการทุพพลภาพและโร คกระดูกต่างๆ

ชาวร าศีตุล (เกิ ดวันที่ 17 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน)

เคล็ดลับเสริมด วง เสริมดว งชะต าให้มีสุขภาพร่ างกายและอารมณ์ที่แจ่มใส

ควรทำบุญบริจาคน้ำดื่ม เครื่องทำน้ำเย็น ตู้เย็น หรือเครื่องปรับอากาศ

ชาวร าศีพิจิก (เกิ ดวันที่ 16 พฤศจิกายน-15 ธันวาค ม)

เคล็ดลับเสริมด วง ชาวร าศีพิจิก เสริมดว งชะตา ให้มีโช คล าภด้านการเงิ นและการลงทุน

ควรหมั่นสวดค าถาบูชาท้าวเวสสุวรรณทุกวันก่อนออกจากบ้ านหรือก่อนนอน

ชาวร าศีธนู (เกิ ดวันที่ 16 ธันวาค ม-13 มกร าค ม)

เคล็ดลับเสริมด วง เสริมดว งชะต าให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน

ควรทำบุญบริจาคต้นไม้ ร่วมปลู กป่า และบริจาคหนังสือตำร าเรียน

ชาวร าศีมังกร (เกิ ดวันที่ 14 มกร าค ม-12 กุมภาพันธ์)

เคล็ดลับเสริมด วง เสริมดว งชะต าให้มีสติรอบคอบและแคล้วคล าดปลอดภัย

ควรทำบุญด้วยการร่วมบริจาครถวีลแชร์ ไม้เท้าช่วยพยุง และรองเท้า

ชาวร าศีกุมภ์ (เกิ ดวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาค ม)

เคล็ดลับเสริมด วง เสริมดว งชะต าให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนและมีโช คล าภ

ควรไหว้สักการะขอพรจากท้าวเวสสุวรรณ ด้วยดอกกุหล าบ 9 ดอก

ชาวร าศีมีน (เกิ ดวันที่ 14 มีนาค ม-12 เมษายน)

เคล็ดลับเสริมด วง เสริมด วงชะต าให้มีมิตรสห ายที่ดีคอยช่วยเหลือ

ควรไปไหว้สักการะขอพรจากพระพุทธไตรรัตนนายก วัดกัลย าณมิตรวรมหาวิหาร