เตือน พื้นที่รับมือพายุฝนฟ้าคะนอง

วันนี้ประเทศไทยมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่

ส่วนมากบริเว ณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กทม.มีฝนระหว่างบ่ ายถึงค่ำ

วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับร่องมร สุมพาดผ่ านประเทศเมี ยนมาและประเทศล าวตอนบน

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเว ณประเทศเวียดนามตอนบน

และประเทศจีนตอนใต้ ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อย

แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

สำหรับบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเว ณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย