3วันเกิ ด มีเกณฑ์ได้โช คได้ล าภ ได้ร างวัลใหญ่

3 วันเกิ ด มีเกณฑ์ได้โช ค มีเงิ นมาต่อชีวิตหากเรารู้ด วงชะต าก่อนล่วงหน้า จะได้วางแผนถูกว่า

ควรเสี่ ยงโช คมากหรือน้อย หรือไม่ควรเสี่ ยงโช คเลย จะได้เป็นการลดโอกาสที่คุณต้องเสียเงิ นลงไปได้ในระดับหนึ่ง

เรามาลุ้นกันว่า คนเกิ ดวันไหน มีเกณฑ์ได้โช ค มีเงิ นมาต่อชีวิต

สำหรับวันเกิ ดที่มีเกณฑ์ได้โช ค มีเงิ นมาต่อชีวิตได้แก่ ผู้ที่เกิ ดวันศุกร์ วันพฤหัสบดี

และผู้ที่เกิ ดวันอาทิตย์ ด้วยอิทธิพลของดาวจร ดาวประจำวันของท่านที่เกิ ดวันศุกร์

อยู่ในตำแหน่ง กดุมภะ ซึ่งเป็นตำแหน่งของการเงิ น ไม่สัมพันธ์กับดาวเสีย ท่านที่เกิ ดในวันอาทิตย์

ตำแหน่งดาวประจำวันอยู่ในจุดที่ให้ผลดีด้ายทรั พย์สิน และการเงิ นที่เป็นลักษณะของเงิ นก้อน เงิ นเก็บ

ส่วนท่านที่เกิ ดวันพฤหัสบดี นับว่าเป็นวันเกิ ดที่มีความดีที่สุด ในบรรดาคนที่เกิ ดทั้ง 7 วัน

เนื่องจากดาวประจำวันเกิ ดของท่าน สัมพันธ์กับตำแหน่งมหาสิทธิโช ค

ผู้ใหญ่ผู้ห ญิง และยังสัมพันธ์กับ ตำแหน่งมรณะ ที่หมายถึงการเดินทางไกล หรือสิ่ง