ความเ ชื่อคนโบร าณ ค าถาเรียกทรั พย์

ตามความเชื่ อคนโบร าณก่อนจะเปิ ดร้ านค้ าข าย ทำธุรกิจ จะมีการสวด “ค าถ าเรียกทรัพ ย์”

เพื่อเสริมสร้ างกำลังใจที่ดี ที่สำคัญพุทธคุณจะส่งเสริมให้ลู กค้ าเข้ามาไม่หยุดหย่อน

วันนี้ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร จะมาแนะนำกันว่าจะสวดอย่ างไร ทำอย่ างไร ซึ่ง ซินแสเป็นหนึ่ง

แนะนำให้ท่องบทสวด “ค าถ าเรียกทรั พย์” 3 จบ จะส่งเสริมส่งผลให้ค้ าขายดี

โดยแนะนำให้สวดในช่วงเช้าก่อนเ ปิดร้ าน ซึ่งคาถาบทนี้สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นพ่ อค้ าออนไลน์ ร้ านค้ าขายต่างๆ

บทสวด “ค าถาเรียกทรั พย์”

นะเฮ นะฮา

ขอให้ลู กค้ าประดังเข้ามา

ค้ าขายรุ่งเรือง

กัณหะเณหะ กัณหะเณหะ กัณหะเณหะ

สวด “ค าถา เรียกทรัพ ย์” 3 จบ จะมีพุทธคุณที่ดีส่งเสริมสิ่งดี ๆ มากมาย

เพร าะค าถานี้เป็นพระค าถาที่ครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่คนโบร าณให้มา เพื่อทำการสวดค้ าขาย

เมื่อเร าท่องตามนี้ต้องบอกค้ าขายดีจริงๆ หัวใจสำคัญตั้งจิตอธิษฐานให้ตั้งมั่น

อยู่ที่เร าผ่ านสื่อสา รด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจง่ายๆ แบบนี้ทุกสิ่งอย่ างก็จะดีพลังกายพลังใจที่ดีก็จะมา