ร าค าทองผันผวนหนักมาก

ร าค าทองประจำวันนี้ (11 มิ.ย. 2565) สมาค มค้ าทองคำ

ประกาศร าค าซื้อขายครั้งแรกของวันปรับขึ้นแ รง

พุ่งขึ้นถึงบ าทละ 400 บ าท เปรียบเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ า ทละ 31,200 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาคมค้ าทองคำ

ที่เผยแ พร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 9.18 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,600 บ าท

ขายออก 30,700 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,047.12 บ าท

ขายออกที่ ร าค า 31,200 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,871.50 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,600 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,047.12 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,200 บ าท